Polityka Prywatności - Wyprawy leśne i zajęcia z edukacji przyrodniczej dla każdego

Przejdź do treści
REGULAMIN WYDARZEŃ

§ 1.
Organizatorem i prowadzącym wydarzenia tj. warsztaty, wycieczki, wyprawy terenowe, leśne urodziny  itp. jest firma: Z bliska – Edukacja Przyrodnicza Agnieszka Mulawa, NIP: 918 215 35 69, REGON: 527 976 486, ul. Śląski Dom 11, 46-045 Kotórz Wielki.
§ 2.
Uczestnikami wydarzeń są grupy zorganizowane lub osoby indywidualne ze wszystkich grup wiekowych. Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu pozostają wtedy pod opieką opiekunów lub rodziców.
§ 3.
Prowadzący nie pełni roli opiekuna grupy, a jego zadaniem jest prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia. Prowadzący ma możliwość przeniesienia wydarzenia na inny termin lub zmiany jego formy w przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów lub braku sprawowania nadzoru przez opiekunów nad uczestnikami.  
§ 4.
Uczestnicy wydarzeń zachowują się w sposób odpowiedzialny, nie oddalają się od grupy bez wyraźnej prośby prowadzącego, nie niszczą przyrody, szanują powierzony im sprzęt oraz zabierają ze sobą powstałe śmieci. Prowadzący może przerwać wydarzenie w momencie, gdy jeden z uczestników swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla pozostałych.
§ 5.
Uczestnicy w trakcie zajęć nie korzystają z telefonów komórkowych, za wyjątkiem sytuacji tego wymagających np. w razie niebezpieczeństwa, konieczności skorzystania z mapy/lokalizacji oraz wykonywania zdjęć pamiątkowych.
§ 6.
Podczas zajęć terenowych obowiązuje strój terenowy (obuwie terenowe, długie spodnie i odzież z długimi rękawami) adekwatny do panujących warunków atmosferycznych i terenowych. Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w wodę, prowiant, preparaty zapobiegające ukąszeniom owadów oraz kleszczy, kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy. W przypadku nieodpowiedniego przygotowania uczestników do wydarzenia Prowadzący ma możliwość zmiany programu.
§ 7.
Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu deklarują świadomość zagrożeń, których można doświadczyć w terenie, takich jak: ukąszenia owadów, urazy, alergie. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych oraz wynikłych z zdarzeń losowych, ale dokłada wszelkich starań by ograniczyć ryzyko i przeprowadzić wydarzenie w sposób bezpieczny dla uczestników.  
§ 8.
Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas wydarzeń,  zniszczenie czy zgubienie mienia uczestników oraz szkody spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników w czasie trwania wydarzenia.
§ 9.
Uczestnicy oraz rodzice czy opiekunowie nie mogą stawić się na wydarzenie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, jednocześnie zobowiązują się do ich niespożywania w trakcie trwania wydarzenia.
§ 10.
Podczas ustalania szczegółów wydarzenia organizator jest zobowiązany do przekazania Prowadzącemu informacji dotyczących udziału osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym osób z niepełnosprawnościami. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia o udziale osób z niepełnosprawnościami Prowadzący będzie mógł w trakcie zajęć zmienić program lub jego trasę.
§ 11
Uczestnicy są zobowiązani do potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu min. 3 dni przed planowaną datą wydarzenia. Po tym terminie ustalony koszt i liczba uczestników zostaje zatwierdzona przez obie strony. Płatność za wydarzenia może mieć formę przelewu na konto bankowe Prowadzącego lub opłaty pobieranej na miejscu wydarzenia gotówką lub kartą. Prowadzący za swoje usługi wystawia faktury zwolnione z VAT.
§ 12
Koszt wydarzenia jest ustalany indywidualnie i zależy od liczby uczestników, miejsca, wybranej formy aktywności, innych dodatkowych wymagań uczestników np. organizacji ogniska. Wszelkie ustalenia, regulamin i informacje dodatkowe są przekazywane przez Prowadzącego uczestnikom/organizatorom mailowo i wymagane jest pisemna informacja zwrotna zawierająca potwierdzenie zapoznania się z przekazanymi informacjami.
§ 13
Wydarzenia są organizowane i przeprowadzane we wszystkich porach roku oraz dnia, w zależności od ustaleń. W przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników np. wichury, śnieżycy, dużego mrozu, gołoledzi, burzy czy ulewy, wydarzenie zostaje przeniesione na najbliższy możliwy termin. Prowadzący ma możliwość przerwania zajęć w trakcie ich trwania w przypadku pogarszania się warunków atmosferycznych stwarzających zagrożenie dla uczestników.
§ 14
Uczestnicy wydarzeń są zobowiązani są do punktualnego stawienia się na ustalonym miejscu zbiórki lub telefoniczne poinformowanie Prowadzącego o spóźnieniu (max. 15 minutowym).
§ 15
Zgłoszenie i udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i konieczne do realizacji programu wydarzenia.
Wróć do spisu treści